YoungCapital Company Blog

logistiek_10

ENGLISH SEE BELOW 

The war for talent is on. Ook de logistieke sector ontsnapt er niet aan. Waar in 2020 het talent nog massaal kwam aankloppen voor werk, moet je nu flink je best doen om de juiste krachten te vinden en te behouden. Hoe doen andere bedrijven dat? Wij vroegen het aan Yvo Adriaansen- Ground Operations Manager (DHL), Peter Renting- Lead Fullfilment Operations (Picnic) en onze eigen Elbrich Batstra- HR Director (YoungCapital) en Chava Limburg- Branche Director Retail, E-commerce en Logistics (YoungCapital).

De inspiratieboost rustig terugkijken? Dat kan, via deze link. Hieronder alvast de belangrijkste highlights op een rij.

Veranderingen op de arbeidsmarkt

Van enorme pieken aan het begin van de coronacrisis tot een razendsnelle uitstroom van talenten die nu weer in hun ‘oude’ sector terechtkunnen. De logistieke sector heeft veel voor z’n kiezen gehad. “We hebben bij Picnic door de coronacrisis een flinke boost gekregen”, vertelt Peter. “Zelfs zo erg dat we het niet eens aankonden in het begin. Mensen kwamen naar ons toe vanuit andere sectoren die het zwaar hadden, zoals de horeca-, luchtvaart- en evenementenbranche. Nu zien we het nieuwe normaal. Mensen willen weer terug naar hun eigen sector.”

“Dat wat we dachten dat zou gebeuren, zoals hoge werkloosheidscijfers, is niet gebeurd”, legt Elbrich uit. “Wat je ziet is dat bedrijven achter de feiten aanlopen om talenten uit de markt te halen. Die bewustwording komt nu, waardoor het concurrerende facet naar voren komt. Er wordt vooral gezocht naar dezelfde profielen, zoals recruiters. Maar ook de tech- en delivery-branche gaan door het dak door de coronaperiode. Die zoeken heel veel talent.”

Iets wat Yvo alleen maar kan benadrukken. “We zijn de afgelopen twee jaar bij DHL bijna verdubbeld. Mensen die we uit verschillende markten konden werven, maar die we nu zien terugbewegen. Het is zaak om mensen aan te spreken die al werk hebben, en dat vergt een andere aanpak. Voorheen was er altijd wel talent beschikbaar, maar nu zie je dat je mensen van werk naar werk moet verschuiven. Je moet als werkgever een mooi aanbod doen.”

logisitek_2

Het werven van talent

Maar voordat het zover is, moet je deze mensen eerst vinden. We vroegen de inspiratieboost-kijkers waarom mensen graag in de logistiek werken. ‘Er is genoeg werk’ antwoordde 47 procent. ‘Flexibele werktijden’ (29 procent) en ‘Logistiek is cool’ (24 procent) kwamen op de tweede en derde plek.

YoungCapital zoekt vooral online naar kandidaten. “Daarin zijn snelheid en vindbaarheid de belangrijkste componenten die ons onderscheiden van de rest”, aldus Elbrich. Van een groot online marketingteam tot het recruitmentapparaat. “We gebruiken het om verleidelijk en aantrekkelijk te zijn, zodat talenten via ons bij een opdrachtgever willen werken.”

DHL focust zich vooral op verschillende kanalen, om zo verschillende doelgroepen te bereiken. “We hebben onze eigen gemotiveerde recruiters, maar daarbij benutten we ook het potentieel van de medewerkers”, vertelt Yvo. “Zij kunnen het bedrijf als beste verkopen, want zij weten hoe het écht is bij DHL. En we gebruiken flexpartijen, zoals YoungCapital. Wat we daarbij merken, is dat het totaal moet kloppen. Dat begint bij minimaal een concurrerend salaris, goede secundaire voorwaarden en een stukje regelvrijheid. Zo kunnen onze medewerkers hun eigen rooster maken. Hier spreek je niet alleen de jonge generatie mee aan, maar ook mensen met een gezin, bijvoorbeeld.”

Natuurlijk blijft het financiële stuk ook belangrijk. DHL springt daarop in met een drie bonussen-systeem. “We kennen een aanbrengbonus, een welkomstbonus en een loyaliteitsbonus”, vertelt Yvo. Peter ziet vooral een en-en-en-situatie voor zich. “Het salaris is in mijn optiek niet het allerbelangrijkste, maar je moet competitief blijven.” Wat dan wel aanslaat bij de Picnic-doelgroep? “Flexibiliteit, maar eigenlijk ook zekerheid. Je wilt zekerheid op het gebied van geld en werk, maar wel kiezen wanneer je wilt werken. Daar een mix in vinden, is voor ons een nieuwe challenge. Het betekent dat de medewerker nog meer centraal komt te staan. Wat ook wel weer heel gaaf is.”

Talent behouden

Heb je het talent eenmaal binnen, dan begint de uitdaging om het talent te behouden. We vroegen de inspiratieboost-kijkers ook waarom medewerkers bij hun bedrijf willen blijven werken. ‘Werksfeer’ antwoordde 69 procent. ‘Doorgroeimogelijkheden’ (23 procent) en ‘salaris’ (8 procent) werden ook genoemd.

“Belangrijk is dat alle randvoorwaarden kloppen”, meent Yvo. “Dat krijgen we echt vaak terug van onze medewerkers. Denk aan spullen die niet werken. Als je kijkt naar een voertuig: dat is het kantoor van een koerier. Dat moet goed zijn en ergonomisch kloppen. Daarbij vinden onze medewerkers het belangrijk om in een gemotiveerd team te werken, en successen met elkaar te delen.”

Chava voegt daar nog aan toe: “Ik denk dat het belangrijk is om als bedrijf geen onderscheid te maken tussen je vaste medewerkers en je flexkrachten. Dat je iedereen gelijk behandelt. Daarnaast zien we bij onze doelgroep dat ze ontwikkeling belangrijk vinden. Niet alleen in de hoogte, maar ook de breedte. Zodat je dingen kunt blijven leren.”

Picnic focust zich volledig op de betrokkenheid, vertelt Peter. “Dat gaat twee kanten op. Betrokkenheid in dat onze medewerkers meer verantwoordelijkheid mogen dragen, maar ook door data met ze te delen. Daar zijn ze supergeïnteresseerd in. Denk aan het delen van klantfeedback aan een orderpicker. Maar ook betrokkenheid vanuit ons, dat wij het verhaal achter de medewerkers kennen. We zorgen dat er per vijftien mensen één iemand is die al die verhalen kan vertellen.”

logistiek_6

Het werk van de toekomst

Robotisering is hét woord voor de logistiek de komende jaren. Zo is Picnic nu druk bezig met het bouwen van een gerobotiseerd distributiecentrum, om zo de productiviteit te verhogen. Maar wat betekent dat voor het werk binnen de logistiek? Peter: “We kunnen op dezelfde vierkante meter meer klanten bedienen. Het is volledig geautomatiseerd, maar er zit veel technisch werk omheen. Dat is ook een richting waar mensen naartoe kunnen groeien. Hierdoor wordt het repetitieve en fysieke werk minder. Mensen vinden dat ook niet erg, want er komt veel meer mentaal werk voor terug dat ze heel interessant vinden.”

Ook DHL heeft de smaak te pakken. “We hebben een innovatiecentrum, waar dit soort concepten wordt ontwikkeld”, vertelt Yvo. “Recent hebben we al een automatiseringsslag gemaakt. Het is pas een paar jaar geleden dat we nog alles met de hand deden.” Dit zorgt overigens niet voor zorgen onder medewerkers. “We hebben werk genoeg. En mensen zijn ook gewend om te automatiseren. Het is iets heel normaals geworden, ook binnen ons bedrijf.”

“Wat we zien, is dat de jonge doelgroep de verandering in automatisering interessant vindt”, vult Chava aan. “We zijn er zelf nu ook mee aan het testen. Om met een robot op tijden waarop we zelf niet werken, kandidaten na te bellen, bijvoorbeeld. Je moet het goed uitleggen en laten zien dat het saaie, repeterende werk verdwijnt. En dat er iets leukers voor terugkomt.”


A quick recap of the inspiration boost

The war for talent is on. And it has even reached the logistics sector. Back in 2020, talent would come to you in droves, but now you have to do everything in your power to find and retain the right people. How are other companies managing this? We asked Yvo Adriaansen - Ground Operations Manager (DHL), Peter Renting - Lead Fulfilment Operations (Picnic) and our own Elbrich Batstra - HR Director (YoungCapital) and Chava Limburg - Branch Director Retail, E-commerce and Logistics (YoungCapital).

Want to catch up on the inspiration boost? You can do so via this link. The most important highlights are listed below.

logistiek_8

Changes to the employment market

From huge peaks at the beginning of the Covid crisis to the swift departure of talented workers who are now able to return to their 'old' sectors. The logistics sector did have an enormous amount of choice. "At Picnic, we experienced a strong boost during Covid," says Peter. "So much so that we could hardly cope at the beginning. People were coming to us from other sectors that were struggling, such as catering, aviation and events. Now we are seeing the new normal. People want to return to their own sectors."

"Things we expected to see, like high unemployment figures, haven't happened," Elbrich explains. "What we are actually seeing is companies falling behind in attracting talent from the market. This awareness is setting in and it is getting increasingly competitive. The same profiles are in high demand, such as recruiters. But growth in the tech and delivery sectors has also gone through the roof during Covid. They are also in desperate need of talent."

Yvo cannot stress this enough. "At DHL, our workload has almost doubled over the past two years. We were able to recruit people from various markets, but now they are moving back again. Attracting people who are already working is a challenge, so a different approach is needed. Talent was always available in the past, but now you have to move people from job to job. You need to offer an excellent package as an employer."

Recruiting talent

But first you need to find these people. We asked the audience why people like to work in logistics. 'There is enough work' was the answer for 47 per cent. 'Flexible hours' (29 per cent) and 'Logistics is cool' (24 per cent) came second and third.

YoungCapital mainly looks for candidates online. "Speed and findability are the most important components that set us apart from the rest," says Elbrich. From a large online marketing team to a recruitment machine. "We use this to come across as attractive and enticing so that talented staff want to work for an employer through us."

DHL focuses on various channels in order to reach different target groups. "We have our own motivated recruiters but we also utilise the potential of our employees," Yvo explains. "They are the best promoters of the company because they know what it's really like to work for DHL. And we also use flex workers like those from YoungCapital. We have noticed that it's about the whole package. At the very least, you have to offer a competitive salary, good secondary benefits and a bit of flexibility. That means that our staff can organise their own schedule. This isn't just appealing to the younger generation, but also to people with a family, for example."

Of course, the financial aspect is still very important. DHL delivers this with a triple bonus system. "We have an acquisition bonus, a welcome bonus, and a loyalty bonus," says Yvo. Peter views it as a compound effect. "To me, the salary is not the most important aspect, although you must remain competitive." What matters to the Picnic target group? "Flexibility but also security. You want security in terms of money and work, but also the freedom to choose when you work. Achieving the right balance is a new challenge for us. It means making staff even more central to our operations. And that's pretty exciting."

logistiek_9

Retaining talent

Once you have recruited talent, the next challenge is retaining it. We also asked the inspiration boost audience what makes staff want to stay at a company. 'The work atmosphere' was the answer for 69 per cent. 'Career growth opportunities' (23 per cent) and 'Salary' (8 per cent) were also listed.

"It is important that conditions are good in general," says Yvo. "We often get this as feedback from our staff. Say there are things that don't work. A vehicle is essentially a courier's office. It has to work properly and be comfortable. Working in a motivated team and being able to share in their successes is important to our staff."

Chava also adds: "I think it is important as a company not to differentiate between your permanent and your flexible staff. To treat everyone the same. We have also found that career development is important to our target group. Not only upwards but also in a broader sense, by continuing to learn new skills."

Picnic focuses entirely on staff engagement, Peter explains. "There are two sides to this. On the one hand, our staff want to take on more responsibility, and on the other, we want to share data with them. They are extremely interested in this, for example when customer feedback is shared with an order picker. But it also involves engagement on our part, by knowing the story behind our staff. We ensure that there is one person for every fifteen employees who can tell their stories."

The future of work

Automation is the keyword for logistics over the next few years. That is why Picnic is currently extremely busy building an automated distribution centre in order to increase productivity. But what does this mean for work within logistics? Peter: "We can serve more customers per square metre. Everything is automated, but this involves a lot of very technical work. This is also a direction in which people can grow. There will be less repetitive and physical work. People don't see this as a problem because a lot more mentally challenging work is emerging, which they find really interesting."

DHL has been getting the hang of it too. "We have an innovation centre where these types of concept are being developed," says Yvo. "We recently made a leap forward in terms of automation. Just a few years ago we were still doing everything by hand." But this isn't a cause for concern among the staff. "We have plenty of work. And people are also used to automation. It has become completely normal, even within our company."

"We are seeing that the young target group is interested in this switch to automation," Chava adds. "We are at the testing stage ourselves. A robot to phone candidates at times when we are not at work, for example. You have to explain it well and show that it eliminates boring and repetitive work, and that something better will take its place."

 

 

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.