Oproepovereenkomst

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. De nieuwe wet moet de arbeidsmarkt meer in balans brengen en de kloof tussen flex en vast verkleinen. De WAB zorgt voor een aantal ingrijpende veranderingen. Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Nieuwe definitie

In artikel 7:628a lid 9 BW wordt een nieuwe definitie ingevoerd van ‘de oproepovereenkomst’. Dit is de overeenkomst waarbij:

a. de omvang van de arbeid niet (of niet eenduidig) is vastgelegd als een aantal uren per tijdseenheid van:

  • ten hoogste één maand;

  • ten hoogste een jaar en indien het recht op loon van de werkgever gelijkmatig is gespreid over die tijdseenheid;

b. de werknemer geen recht heeft op het naar tijdruimte vastgestelde loon als hij niet gewerkt heeft (uitsluiting loondoorbetaling).

Veel uitzendondernemingen werken met nulurencontracten, min-maxcontracten en met de uitsluiting van de loondoorbetaling. Al deze contractvormen worden met de nieuwe wet aangemerkt als oproepcontract. Dit betekent een geheel nieuwe werkwijze, waarbij goed gekeken zal moeten worden naar de contractvorm en de wijze waarop uitzendkrachten worden opgeroepen.

Verder brengt de WAB deze veranderingen met zich mee:

  • De werkgever moet de werknemer tenminste vier dagen van tevoren oproepen. Als dit niet op tijd (en schriftelijk of per e-mail) gebeurt, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Via een cao kan de oproeptermijn worden verkort tot 24 uur.

  • Als een gedane oproep binnen vier dagen weer wordt ingetrokken, behoudt de oproepkracht zijn recht op loon over de periode waarvoor hij was opgeroepen.

  • Steeds als de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer in de dertiende maand schriftelijk of per e-mail een aanbod doen voor het gemiddelde aantal uren dat hij het jaar ervoor heeft gewerkt. Dit kan zowel in de bestaande overeenkomst als in een nieuwe overeenkomst. Zolang de werkgever verzuimt dit aanbod te doen, heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren.*

* Let op: hier is overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat wanneer sprake is van een oproepovereenkomst die op 1 januari 2020 12 maanden of langer heeft geduurd, de werkgever een aanbod van de gemiddelde arbeidsomvang moet doen binnen een maand na inwerkingtreding van de WAB.