Payroll

Invoering van de definitie van payroll in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) kan gevolgen hebben voor uitzendkrachten die niet door eigen werving en selectie (allocatie) werkzaam zijn bij een opdrachtgever. Deze uitzendkrachten vallen met ingang van 1 januari 2020 mogelijk niet meer onder het uitzendregime, maar onder het payrollregime. Een kracht die onder het payrollregime valt, krijgt dezelfde arbeidsvoorwaarden als wanneer hij of zij rechtstreeks in dienst zou zijn bij de opdrachtgever.

Wat betekent dit precies?

Alle arbeidsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden vanaf 1 januari 2020 (denk ook aan scholingsfondsen en WIA/WW-aanvullingen) voor payrollkrachten.

  • Het uitzendregime mag niet meer worden toegepast op payrollkrachten en de cao voor uitzendkrachten is niet meer van toepassing op deze krachten. Voor de payrollkracht geldt dan rechtspositioneel dat de ketenregeling moet worden toegepast zoals die geldt bij de opdrachtgever.
  • De payrollkracht heeft recht op volledige inlenersbeloning (dus ook eenmalige uitkeringen, vakantiedagen, kinderopvang, reisfaciliteiten, werktijden, dertiende maand, aanvulling op ziekte, WIA-excedent, aanvulling WW en scholing, etc.), inclusief (met ingang van 1 januari 2021) een adequate pensioenregeling of de pensioenregeling van de opdrachtgever (vrijwillige aansluiting).
  • De payrollkracht mag maximaal 26 weken uitgesloten worden van de loondoorbetaling, indien dit ook bij de opdrachtgever wordt toegepast.

Overgangsrecht

Payrollkrachten (onder de nieuwe definitie) die op 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst hebben onder het oude (uitzend)regime, kunnen die overeenkomst uitdienen. Het eerstvolgende contract valt dan onder het nieuwe payrollregime, oftewel het reguliere arbeidsrecht van drie contracten in drie jaar. Fase A en B blijven van toepassing tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Het uitzendbeding komt wel per direct te vervallen. Dit betekent dat arbeidsovereenkomsten met uitzendbeding niet eindigen door ziekte of opzegging door de opdrachtgever, maar ingediend worden tot de in de arbeidsovereenkomst opgenomen einddatum of de laatste dag in fase A. Uitsluiting van de loondoorbetaling blijft van kracht (tot het einde van het arbeidscontract). Deze arbeidsovereenkomst eindigt dus op 1 januari 2020 niet meer in verband met ziekte. Momenteel werkt YoungCapital niet met het uitzendbeding.

De nieuwe payrolldefinitie volgens het Burgerlijk Wetboek:

De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen (Artikel 7:692).

De nieuwe payrolldefinitie volgens de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs:

Payrolling is het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is deze arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen (Artikel 1d).

Hoe aan deze allocatie (samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt) en exclusiviteit handvatten moeten worden gegeven, is vermeld in de memorie van toelichting bij de WAB.