Transitievergoeding

Onder de Wet Werk en Zekerheid werd de transitievergoeding ingevoerd, waarbij werknemers na twee jaar - onder voorwaarden - recht hebben op een transitievergoeding als hun arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Na invoering van de WAB heeft een werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst - onder voorwaarden - recht op een transitievergoeding.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris per dienstjaar of een bedrag naar rato als er minder is gewerkt. Dit betekent dat ook iemand die één dag heeft gewerkt, recht krijgt op een transitievergoeding. Dit is ook het geval als de arbeidsovereenkomst in de proeftijd door de werkgever wordt beëindigd. De transitievergoeding voor dienstjaren na tien jaar wordt ook een derde van het maandsalaris per dienstjaar. Dit was onder de WWZ de helft van een maandsalaris. Hiervoor geldt overgangsrecht.

Ontslag na twee jaar ziekte

Voor werknemers die worden ontslagen na twee jaar ziekte kan via het UWV een aanvraag worden ingediend om de betaalde transitievergoeding terug te betalen. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt niet gecompenseerd. Van deze regeling kan met ingang van 1 april 2020 gebruikgemaakt worden.

Kleine ondernemers compensatieregeling

(Erfgenamen van) kleine ondernemers (minder dan 25 werknemers) kunnen bij overlijden, pensioen of ziekte van de directeur via het UWV een compensatie aanvragen voor uitbetaalde transitievergoedingen.